isgvuz11
takvm1
dokumanlar
egitmm
yntmelik1
dyr1
facbkkk
twtterrrr

                                                                                                                                                                    

1. İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

İş sağlığı ve güvenliği konularında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, mühendis, mimar veya teknik eleman

 

2. Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

Tüm mühendislik disiplinindeki mühendisler, mimarlar teknik elemanlar iş güvenliği uzmanı olabilir.

 

3.Hangi Teknik Elemanlar İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

Üniversitelerin fizik ve kimya bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar ile teknik öğretmenler ve iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunları iş güvenliği uzmanı olabilir.

 

4.Üniversitelerin fizik ve kimya bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar ifadesi ile ne kast edilmektedir?

Üniversitelerin "fizik ve kimya bölümü" ifadesi ile üniversitelerin fen ya da fen - edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümü mezunları kast edilmektedir.

 

5.Tüm işyerlerinde iş güvenliği uzmanı çalıştırılması yasal zorunluluk mu?

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan tüm işyerlerinde iş güvenliği uzmanı çalıştırılması zorunludur.

Ancak işyerinde çalışan sayısı ve işyerinin girdiği tehlike sınıfına göre, uzman, hekim, diğer sağlık personeli çalıştırılmasında kademeli geçiş süreci olacaktır. Buna göre:

a. Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren,

b. 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu 30 Haziran 2013 tarihinden itibaren,

başlayacaktır.

 

6.Nasıl İş Güvenliği Uzmanı Olunur?

Mühendis, mimar veya teknik elemanlar; İş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler tarafından düzenlenen eğitimlere katılıp daha sonra İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak, ya da yaptırılacak sınavda başarılı olduklarında ÇSGB tarafından düzenlenen iş güvenliği uzmanlığı belgesi alırlar.

 

7. İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine Sahip Olanlar Tüm İşyerlerinde Görev Yapma Yetkisine Sahip Olurlar mı?

Hayır, işyerleri az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. A Sınıfı, B Sınıfı ve C Sınıfı olmak üzere 3 tür iş güvenliği uzmanlığı sertifikası bulunmaktadır. A Sınıfı Uzmanlar tüm tehlike sınıflarındaki işyerlerinde, B Sınıfı Uzmanlar Tehlikeli ve Az Tehlikeli işyerlerinde, C Sınıfı Uzmanlar Az Tehlikeli işyerlerinde görev yapabilirler.

Ancak, 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunun Geçici 5. Maddesinde;

“Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.” Denilmektedir, bu hüküm gereğince, 30 Haziran 2015 tarihine kadar C Sınıfı Belgeye sahip iş güvenliği uzmanları tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde de görevlendirilebilecek, B sınıfı sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanları da 30 Haziran 2016 tarihine kadar çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde görevlendirilebilecek.

 

8. Kamu Kurumlarında İstihdam Edilecek Olan İş Güvenliği Uzmanlarına Ek Ödemede Bulunulacak mı?

Evet,

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunun 8. Madde 7. Fıkrasında;

“ Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için  (200)  gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.”

Denilmektedir.

Asli görevinin yanında iş güvenliği uzmanlığı için görevlendirilen kamu görevlisi, eğer ay içerisinde 80 saat iş güvenliği uzmanlığı görevini de yerine getirirse, 2012 yılı için uygulanmakta olan aylık katsayı rakamı dikkate alındığında, 80 saat görevlendirme karşılığında, 1.137 Lira 86 Kuruş ek ücret alacaktır. Ek ücret görevlendirme süresine göre değişecektir, Örneğin;

 70 saat görevlendirme için 995 TL 63 Kuruş

60 saat görevlendirme için 839 TL 17 Kuruş

50 saat görevlendirme için 711 TL 17 Kuruş

Olacaktır.

 

9. Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı belgeleri geçerli mi?

Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı veya eşdeğer belgeye sahip olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan;

a) Sahip olduğu belge ile en az yedi yıl çalıştığını belgeleyenlerden (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (A) sınıfı, 

b) Sahip olduğu belge ile en az üç yıl çalıştığını belgeleyenlerden (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (B) sınıfı, 

c) Sahip olduğu belge ile müracaat ederek yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (C) sınıfı,  (sadece bir kez doğrudan sınava girilebilir, sınavda başarılı olunmazsa eğitim kurulundan eğitim alınarak sınava girilmesi gerekmektedir)

iş güvenliği uzmanlığı belgesi verilmektedir.

 

10. Kimler İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Düzenleyebilecek?

İş güvenliği uzmanlarının eğitimleri, İş güvenliği uzmanlarının eğitimlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler tarafından düzenlenebilecek.

 

11. Eğitimler Ne Kadar Sürecek?

Sertifika eğitimleri her sertifika sınıfı için 220 saat olup, bunun 180 saati teorik, 40 saati pratik eğitim olarak gerçekleştirilmektedir. Teorik eğitimin 90 saati uzaktan eğitim yöntemi ile düzenlenmektedir.

 

12. Uzaktan Eğitim Nasıl Verilecek?

İş güvenliği uzmanlığı standart eğitim programının uzaktan eğitimle verilebilecek bölümünü Internet üzerinden verecektir.

 

13.İş güvenliği uzmanlarının sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?

Belgenin alınış tarihinden itibaren yedi yıl süreyle geçerlidir. Yenileme eğitiminden sonra tekrar vize edilerek yedi yıl daha geçerlidir.

 

14.Daha önce yani 15.8.2009 tarihinden önce Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliğinden aldığım iş güvenliği uzmanlığı sertifikası geçerli midir?

Hayır. İş güvenliği uzmanlığı, ilk defa 4857 sayılı Kanunla tanımlandığından 2004 yılından itibaren ÇASGEM tarafından verilen sertifikalar geçerlidir. Eğer, TMMOB yetki belgesi alırsa bu eğitimleri verebilir, zaten sertifika Bakanlık tarafından verilecektir.

 

15.Sınavlar ne kadar sıklıkla yapılır?

Bakanlığın belirleyeceği sayıda, muhtemelen yılda iki kez.

 

16.Eğitim sonunda sınavları kim yapar?

Merkezi sınavı ÖSYM ya da Milli Eğitim Bakanlığı yapar.

 

17.İş güvenliği uzmanlarında kategori yükselmesi nasıl oluyor?

İş güvenliği uzmanlığına kabul edilecek meslek mensupları öncelikle C sınıfı sertifika sahibi olacaklar. İki yıl çalıştıktan sonra B sınıfı sertifikasını eğitim ve stajla birlikte sınavla elde edilecektir. Beş yıl çalıştıktan sonra da A sınıfı sertifikası için eğitim ve stajla birlikte sınavla elde edilebilecektir. Çalışmalar, iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi, İSG kurul karar fotokopileri ve çalışılan yerin SGK primlerini (emekli ise SGDP) yatırdıkları ile belgelenmelidir.

 

18.İş güvenliği uzmanlığı sertifikam yok ama yıllardır bu alanda çalışıyorum, şimdi ben de C sınıfından mı başlayacağım? 

Evet.

 

19.Sınav sorularını kim ya da kimler hazırlıyor?

Merkezi sınavı yapan kurum kim ise o hazırlar. Sınav merkezince eğitim kurumlarından da soru bankasına katkı istenmektedir. Bakanlığın bir ilgisi bulunmamaktadır.

 

20.Sınavlarda ne tür sorular çıkar?

Bakanlıkça ilan edilen müfredat programıyla anlatılan konulardan çıkacaktır.

 

21.Sınavda 70 puanı alamazsam ne olur?

Sınava girdikten sonra bir takvim yılı içinde bir kez daha sınava girme hakkı bulunmaktadır. Ancak, bu hakkını kullanmayan veya iki sınavda da başarılı olamayan adaylar yeniden eğitim programına katılmak zorundadır.

 

22.Derslere devam zorunluluğu var mı?

Teorik derslerin % 90’nına devam zorunludur. Ancak, eğitim kurumu uzaktan eğitim yapıyorsa bu oran sistemden de takip edilir. Sanal sınıf uygulaması zorunlu olup, adaylar sanal sınıfları takip etmek zorundadır.

 

23.Staj yapacağım yeri kim belirleyecek?

Eğitim kurumu ve katılımcı birlikte belirleyeceklerdir. Staj ilkeleri ise Bakanlık web sayfasından ilan edilmiştir, ayrıca eğitim kurumlarına da yazılmıştır.

 

24.Staj yapacağım yerin bir kriteri var mı?

Evet. İşyeri hekimi adayları bir işyeri hekiminin çalıştığı yerde, iş güvenliği uzmanı adayı ise bir ş güvenliği uzmanının çalıştığı yerde 40 saat staj yapacaktır. İş güvenliği uzmanının sertifika sınıfı aranmamaktadır.

 

25.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ÇASGEM’in verdiği sertifika ile özel sektördeki eğitim kurumlarının verdiği sertifika arasında bir fark var mı?

Hayır. Eğitimi yetkili olmak şartıyla kim verirse versin, sınavda başarılı olanlar belge alabileceklerdir. ÇASGEM, üniversite ya da özel eğitim kurumlarının verdiği eğitim ve sonundaki eğitim katılım belgesinin yasal anlamda hiçbir farkı bulunmamaktadır.

 

26.Sınavda başarılı sayılmam için kaç puan almam gerekir?

70 puan almak gerekmektedir.

 

27.İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda vize işlemleri nasıl olacak?

Yenileme eğitimlerine katıldıktan sonra eğitim kurumunun verdiği belge ile Bakanlığa başvuracaklardır. İlgili ücret yatırıldıktan sonra geçerli belgelere Bakanlıkça vize yapılacaktır.

 

28.Yedi yılın sonunda tekrar sınava girecek miyim?

Hayır. Sadece yenileme eğitimi zorunludur.